CONTACT US

Jim McCuaig Education Ctr
2135 Sills Street
Thunder Bay, Ontario
P7E 5T2
Phone: (807) 625-5100
Toll Free: 1-888-565-1406
Comments/Concerns...
Transportation
Purchasing
Calendars
Recent Tweets
Facebook,Twitter,Youtube,LinkedIn,SlideShare
Absence Reporting

  You are here

  About Us

  Students rushing from school
  Focused on Student Success

  Lakehead Public Schools educates, encourages and supports all students to develop a passion for learning, set high personal standards and become active community members. Every student is provided with equal opportunities to learn in safe schools with many learning choices and innovative programming.

  We offer consistent high quality core programming from Junior Kindergarten through to Grade 12. Comprehensive adult education is also available for students over the age of 18.

  At Lakehead Public Schools, we work with parents, community partners and employees to make good things happen for our students inside and outside the classroom. 

  OUR MISSION

  Lakehead Public Schools is committed to the success of every student.

  Please enjoy your visit to our website.

  Nidibaacimigoowininaan

  Ewiicii’aayaang Kino’amaaganuk cikii kushkiciikewaac

  Lakehead Kinoo’amaadiigumik kinoo’amaagaaniwun, ooshiingimaan kuye oowiicigaa’buwiiduwaan kiinuh kinoo’amaawaagunun cikii kiciiwi’numoowaac okikinu’amaakoowiisoowiniiwaa, wehweni cikunuwaabumiidisoowaac ii’iima ka’iishi pihmi kinoo’amaakoosiwaac kuye cibimih wiiciidwawaac iimunukeh kaashi dushiikewaac. Kaaduhsoo baabehshiikooc kinoo’amaawaagun miinaagunoo daabiduh wiici’iiwewinun kedushi kino’amaakoosic wehweni kaa’iishinaagwuk kinoo’amaadiigumikong niibyo kaashi bukihdinikaadekin kinoo’amaakoosiwinun kuye ooshki kekoonun kekii u’noonci kikendumoowaapun.

  Nibukidinaamin wehweni ka’ishinaagwukin kinoo’amaagewinun ii’iimaa niitum kaabiindigewaac abinoociishug kinoo’amaadiigumik biinish 12 ka’upiici kikendaasoowaac. Ka’kiciiya’aawaadosoowaac kinoo’amaakewinun kuye uyaamugun iiki wushiime 18 kaadusibipoonewaac.

  Iimanuke Lakehead Kinoo’amadiigumigoon kaashiiyaagin, niwiidunookiimaamin onooki’iigoomaakwe, dushiikewining kaawiidookaakewaac kuye unoogiinaagunuk cikii wiicii’aayaang kinoo’amaawaagunuk cikii kushkicikewaapun biindik kuye akwaciiya’ii kinoo’amaadigamik.

  Kawii Ishiciikeyaang

  Lakehead Kinoo’amaadiigamik nukoomo ci’wiidookawaacin kukiinu kinoo’amaawaagunun ci’ksuhkicikewaac.

  Saagen maawiin kuminwendaan ci’iinaabiiyun iimaanuke mamakaadaabikook.

  About Us Page Translated to Ojibway Syllabic

  Related Documents
  • Organizational Chart