CONTACT US

Jim McCuaig Education Ctr
2135 Sills Street
Thunder Bay, Ontario
P7E 5T2
Phone: (807) 625-5100
Toll Free: 1-888-565-1406
Comments/Concerns...
Transportation
Purchasing
Calendars
Recent Tweets
Facebook,Twitter,Youtube,LinkedIn,SlideShare
Absence Reporting

  You are here

  Parents/Community

  Secondary 2 - Secondary 2
  Something for Everyone

  Lakehead Public Schools are a vital part of the neighbourhoods they serve. There are many opportunities to be involved with our schools, through school councils, individual parent associations, or volunteering. Our facilities are also available for use by outside organizations for evening programs and courses, fund raising events or other activities.

  Oniiki’iigoomaak/Dushiikewin

  Kukiina uwiiya kekoon cikii oondihnungiibun

  Lakehead Kinoo’amaadiigumik wiinge kiciinendaakwanoon iimaanuke kaashi wiidookaakeyaang. Niibyo uyaawun kekii ishicikeyabun kekiin cikii wiicidwayubun oomaa kinoo’amaadigumik, iimaanuke kinoo’amadigumikoowi upiiduhmaakewining, oniiki’iigoomaak kaashi wiiciidwowaac biimoojikewinun, kaashi mooci unookiidumaa kaaniiwuk. Ni kikinoo’amaakewigumiikoonaan ayaamugunoon cikii aabuciidoowaapun ugwuciiya’iin kayaakin maacitaawinun kiishin wii kikinoo’amaakewaac mekwaa kii’onoogoshig, ka kukwe shooniyaacikewaac kemaa koodugiiyun ishiiciigewinun.

  Parents/Community Page Translated to Ojibway Syllabic

  Related Documents
  • Max Valiquette Presentation